top of page

Vad innebär samtalsterapi?

I samtalsterapi använder terapeut och klient samtalet som plattform för grogrund till utveckling. Under samarbete kartläggs och medvetandegörs de komponenter och inlärda mönster som klienten upplever som problematiska, för att sedan utforska nya, mer funktionella vanor och förhållningssätt som bättre rimmar med klientens egna värderingar.

 

Vanligt är att man uppsöker en samtalsterapeut då man behöver stöd i sin personliga utveckling eller vill ändra på något man upplever som ett hinder i livet. Man kan ha utvecklat någon form av fobi, ångestrelaterad problematik, eller så känner man sig kanske i allmänhet håglös och deprimerad. Anledningarna till att söka terapeutisk hjälp kan vara många.

 

Terapeutens roll i samtalsterapin är att fungera som en stödjande trygghet för klienten men också att utmana klienten under processens gång, för att reflektera, se livet från nya perspektiv och prova nya förhållningssätt.

 

Vad innebär KBT?

KBT står för Kognitiv BeteendeTerapi och är en evidensbaserad form av psykoterapi och har genom sitt systematiska upplägg och tydliga struktur enligt forskning visat på goda resultat vid behandling av psykisk ohälsa.


Inom KBT utgår man från att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra och under terapins gång läggs stor vikt vid att identifiera och medvetandegöra samband mellan just dessa tre komponenter.

 

Nuet är ett nyckelbegrepp inom KBT. Även om både bakgrund och framtidsutsikter berörs för att få en bra helhetsbild så tror man att den viktigaste förändringen sker i klientens vardag, i den konkreta verkligheten där man direkt kan prova på sina nya förhållningssätt och märka resultaten av dessa. Under terapins gång använder sig därför terapeut och klient av en mängd övningar och även hemuppgifter att träna på mellan sessionerna. 

 

En KBT-terapi pågår oftast under ca 10-20 sessioner, men naturligtvis baseras antalet sessioner också på klientens behov och önskemål, vare sig det rör sig om fler eller färre sessioner. 

 

 

Anledningarna till att uppsöka terapi varierar mycket. Några exempel på när samtalsterapi och KBT visat sig vara hjälpsamt är bland annat vid följande problematik:

När kan det hjälpa?

bottom of page